Text size:

Canterbury/West Coast

Asset Finance

John Grandiek

Relationship Manager - Asset Finance

03 924 3109

027 439 3732

Nic Gidden

Relationship Manager - Asset Finance & Business Banking

03 341 9170

021 229 8332

Business Finance

Matt Egan

Relationship Manager - Business

03 341 1405

Todd Lynch

Relationship Manager - Business

03 924 3113

027 221 6184

Rural Finance

Andrew McKellar

Relationship Manager - Rural

03 924 3116

Hugh Murchison

Relationship Manager - Rural

03 924 3149

027 605 5545